Skip to content

شرکت های زیر مجموعه فرناس

سولیس

هویت برند سولیس در این جمله خلاصه می گردد: فاخر نوآورانه

آرکاداش

برندی در حوزه مواد غذایی، پوشاک و آرایشی و بهداشتی

چیستاپی

برندی در حوزه برنامه نویسی و فعالیت های مالی و بانکی

وِسیلی

برندی در حوزه تامین ادوات و تجهیزات خانه و آشپزخانه